Raport Observare Alegeri 9 iunie 2024

Concluziile raportului nostru legat de alegerile de duminică arată clar că, deși procesul de votare a fost în general corect, au existat provocări și probleme majore aproape peste tot în țară. Multe dintre acestea sunt consecințe directe ale comasării alegerilor, pe care noi le-am semnalat încă de la momentul deciziei. Neregulile cele mai des raportate sunt legate de restricționarea acesului observatorilor în secții, nerespetarea procedurilor sau condițiile improprii de lucru. Puteți citi mai jos rezumatul raportului sau întregul raport.

🇷🇴Rezumat executiv 

Alegerile europarlamentare și locale desfășurate simultan pe 9 iunie 2024 au reprezentat un test major pentru sistemul electoral românesc, scoțând în evidență o serie de vulnerabilități și deficiențe ce riscă să afecteze încrederea publică în corectitudinea și legitimitatea scrutinului. Organizația neguvernamentală Funky Citizens, specializată în monitorizarea proceselor electorale, a mobilizat peste 500 de observatori independenți care au acoperit un eșantion semnificativ de 1006 secții de votare din aproape toate județele țării (40, incluzând și Bucureștiul) și diaspora. 

Deși, în general, procesul de votare s-a derulat corect, observatorii au constatat existența unor probleme și provocări majore în aproape toată țara. Principalul obstacol identificat a fost decizia de a organiza în aceeași zi alegerile europarlamentare și cele locale, două scrutine cu mize și caracteristici foarte diferite. Funky Citizens a semnalat de la bun început riscurile acestei comasări, care s-au materializat în: 

 • Eclipsarea dezbaterilor pe teme europene de către agenda strictă a alegerilor locale, în pofida importanței decisive a reprezentării țării la Bruxelles în perioada următoare pentru aspecte cruciale precum bugetul UE, politica agricolă comună, politica de coeziune sau aderarea unor noi state; 
 • Confuzia generată în rândul alegătorilor și oficialilor electorali de suprapunerea unor reguli și proceduri diferite pentru cele două tipuri de scrutin; 
 • Dificultățile majore în procesul de vot și numărare a buletinelor generate de numărul foarte mare de buletine (5) ce au trebuit gestionate simultan. 

Pe lângă aceste aspecte generale, observatorii au raportat și o serie de nereguli și deficiențe punctuale, printre care: 

 • Restricționarea accesului observatorilor independenți în unele secții de votare; 
 • Existența unor discrepanțe între numărul total de voturi din urnă și cel al semnăturilor de pe listele electorale, ce au generat dificultăți în închiderea proceselor verbale; 
 • Calitatea slabă a hârtiei buletinelor de vot, ducând la frecvente cazuri de buletine prinse unele în altele sau deteriorate, precum și la imprimarea tușului pe multipli candidați; 
 • Întârzieri (ne)justificate în predarea materialelor electorale (ștampile, procese verbale) de către președinții unor secții de votare la birourile electorale superioare, chiar și la două zile după încheierea scrutinului sau întârzieri uriașe în preluarea acestor materiale din cauza cozilor create; 
 • Nerespectarea procedurilor legale de numărare a voturilor de către unele comisii electorale, în care nu doar președintele a efectuat numărătoarea, așa cum prevede legea; 
 • Condițiile improprii de lucru din multe secții, confruntate cu aglomerație excesivă, căldură extremă și absența aerului condiționat, ce au afectat capacitatea de concentrare și rezistența membrilor comisiilor; 
 • Lipsa personalului necesar pentru a delimita clar perimetrele secțiilor de votare găzduite în aceeași locație și a preveni aglomerarea și dezordinea.  

Una dintre cele mai îngrijorătoare probleme constatate a fost legată de condițiile inumane în care au fost nevoiți să lucreze membrii birourilor electorale, supuși unui efort epuizant de zeci de ore neîntrerupte pentru a procesa un volum imens de buletine de vot. Conform calculelor Funky Citizens, chiar și în lipsa oricăror incidente, respectarea întocmai a procedurilor legale de numărare ar fi necesitat între 8 și 10 ore în medie pentru o secție de mărime medie din București, cu 580 de alegători la locale și 616 la europarlamentare. Practic, numai pentru verificarea celor cinci buletine de vot ale fiecărui alegător, prin citirea opțiunii cu voce tare și afișarea la cameră, ar fi fost nevoie de minimum patru ore, la care se adaugă celelalte operațiuni. Ținând cont că în Capitală au fost peste 640 de secții cu număr de votanți peste medie, volumul uriaș de muncă din ziua alegerilor și noaptea numărătorii depășește orice limită rezonabilă.  

Chiar dacă nu se poate vorbi de o fraudare pe scară largă a scrutinului, Funky Citizens atrage atenția asupra a două probleme structurale care au favorizat multe dintre disfuncționalitățile constatate: 

 1. Organizarea concomitentă a alegerilor europarlamentare și locale, cu efectele negative deja menționate; 
 2. Desfășurarea alegerilor locale într-un singur tur, ceea ce face ca cele mai mici diferențe de voturi să fie decisive, în lipsa unui mecanism de departajare precum cel de-al doilea tur. 

În aceste condiții, asigurarea deplină a corectitudinii și transparenței procesului electoral devine o miză esențială pentru menținerea încrederii cetățenilor în sistemul democratic. Orice suspiciune, oricât de mică sau nefondată, riscă să se amplifice în contextul actual al neîncrederii în autorități. De aceea, Funky Citizens consideră necesară implementarea următoarelor recomandări: 

 1. Renumărarea și reverificarea prin toate mijloacele disponibile (înregistrări video, buletine de vot etc.) a rezultatelor din secțiile în care s-au constatat probleme sau unde diferențele sunt infime, cu asigurarea accesului necenzurat al observatorilor, competitorilor și presei; 
 2. Evitarea pe viitor a oricărei suprapuneri între scrutine cu reguli diferite, dublată de alocarea timpului și spațiului adecvat pentru organizarea fiecărui tip de alegeri în parte; 
 3. Îmbunătățirea substanțială a condițiilor logistice din secțiile de votare, de la asigurarea unui număr suficient de cabine de vot și de personal, până la garantarea unor condiții decente de lucru pentru membrii comisiilor, inclusiv în perioadele lungi de numărare a voturilor, alături de suplimentarea secțiilor sau corectarea distribuirii pe secții având în vedere diferențele majore între acestea; 
 4. Informatizarea și transparentizarea procesului de numărare, prin scanarea și prelucrarea automată a buletinelor, dublate de posibilitatea verificării ulterioare și a auditării independente. 
 5. O mai bună pregătire a persoanelor cu funcții cheie în birourile electorale (în special a președinților), dublată de mecanisme mai ferme de responsabilizare a celor care încălcă procedurile. 

În concluzie, experiența alegerilor din 9 iunie 2024 a scos la iveală o serie de deficiențe majore în organizarea și desfășurarea proceselor electorale în România. Chiar dacă nu se poate demonstra o fraudare decisivă a rezultatelor la nivel național, multitudinea de probleme punctuale constatate afectează credibilitatea scrutinului și, pe termen lung, încrederea cetățenilor în sistemul democratic. Funky Citizens consideră că remedierea acestor probleme necesită acțiuni hotărâte din partea autorităților, mergând de la îmbunătățiri imediate ale procedurilor și condițiilor, până la o regândire structurală a arhitecturii electorale. Altfel, există un risc major ca deficitul actual de încredere să evolueze spre o criză profundă de legitimitate, ce va fi extrem de greu de surmontat. 

De asemenea, merită menționat rolul esențial al participării neîngrădite a observatorilor independenți la procesul electoral. Faptul că aceștia au fost în secții a contribuit în mod fundamental la o mai mare transparență a proceselor electorale. 

Le mulțumim observatorilor noștri, fără de care acest raport și munca din spatele său nu ar fi fost posibile!

🇬🇧Executive Summary 

The simultaneous European Parliamentary and local elections held on June 9, 2024, represented a major test for the Romanian electoral system, revealing a series of vulnerabilities and deficiencies that risk affecting public confidence in the correctness and legitimacy of the ballot. The non-governmental organization Funky Citizens, specialized in monitoring electoral processes, mobilized over 500 independent observers who covered a significant sample of 1,006 polling stations from all counties of the country and the diaspora. 

Although, in general, the voting process was conducted correctly, observers noted the existence of major problems and challenges in almost the entire country. The main obstacle identified was the decision to organize the European Parliamentary and local elections on the same day, two ballots with very different stakes and characteristics. Funky Citizens pointed out from the outset the risks of this combination, which materialized in: 

 • The overshadowing of debates on European issues by the strict agenda of local elections, despite the decisive importance of the country’s representation in Brussels in the upcoming period for crucial aspects such as the EU budget, the common agricultural policy, the cohesion policy, or the accession of new states; 
 • Sending to the European Parliament a too small number of MEPs with adequate training and experience to support Romania’s interests in the complex negotiations that will follow; 
 • The confusion generated among voters and electoral officials by the overlap of different rules and procedures for the two types of ballots; 
 • The major difficulties in the process of voting and counting ballots generated by the very large number of ballots (5) that had to be managed simultaneously. 

In addition to these general aspects, observers also reported a series of specific irregularities and deficiencies, including: 

 • Restricting the access of independent observers in some polling stations; 
 • The existence of discrepancies between the total number of votes in the ballot box and the number of signatures on the electoral lists, which generated difficulties in closing the minutes; 
 • The poor quality of the paper used for the ballots, leading to frequent cases of ballots stuck together or damaged; 
 • Unjustified delays in handing over electoral materials (stamps, minutes) by the presidents of some polling stations to the higher electoral offices, even two days after the end of the ballot; 
 • Failure to comply with the legal procedures for counting votes by some electoral commissions, in which not only the president carried out the count, as required by law; 
 • Improper working conditions in many polling stations, faced with excessive crowding, extreme heat, and the absence of air conditioning, which affected the ability to concentrate and the endurance of commission members; 
 • Lack of necessary staff to clearly delimit the perimeters of the polling stations hosted in the same location and to prevent overcrowding and disorder. 

One of the most worrying problems found was related to the inhumane conditions in which the members of the electoral offices were forced to work, subjected to an exhausting effort of tens of uninterrupted hours to process a huge volume of ballots. According to Funky Citizens’ calculations, even in the absence of any incidents, fully complying with the legal counting procedures would have required between 8 and 10 hours on average for a medium-sized polling station in Bucharest, with 580 voters for the local elections and 616 for the European ones. Practically, just for checking the five ballots of each voter, by reading the option out loud and displaying it on camera, a minimum of four hours would have been needed, to which the other operations are added. Considering that in the Capital there were over 640 polling stations with a number of voters above average, the huge volume of work on election day and counting night exceeds any reasonable limit. 

Even if we cannot speak of a large-scale fraud of the ballot, Funky Citizens draws attention to two structural problems that favored many of the dysfunctions found: 

 1. The simultaneous organization of the European Parliamentary and local elections, with the already mentioned negative effects; 
 2. Holding local elections in a single round, which makes the smallest differences in votes decisive, in the absence of a sorting mechanism such as the second round. 

Under these conditions, fully ensuring the correctness and transparency of the electoral process becomes an essential stake for maintaining citizens’ trust in the democratic system. Any suspicion, no matter how small or unfounded, risks amplifying in the current context of distrust in the authorities. Therefore, Funky Citizens considers it imperative to implement the following recommendations: 

 1. Recounting and re-verification by all available means (video recordings, ballots, etc.) of the results from the polling stations where problems were found, ensuring uncensored access for observers, competitors, and the press; 
 2. Avoiding in the future any overlap between ballots with different rules, coupled with the allocation of adequate time and space for organizing each type of election separately; 
 3. Substantial improvement of the logistical conditions in the polling stations, from ensuring a sufficient number of voting booths and staff to guaranteeing decent working conditions for commission members, including during the long periods of vote counting; 
 4. Computerization and transparency of the counting process, by scanning and automatic processing of ballots, coupled with the possibility of subsequent verification and independent auditing; 
 5. Better training of persons with key positions in the electoral offices (especially presidents), coupled with firmer mechanisms of accountability for those who violate procedures. 

In conclusion, the experience of the June 9, 2024 elections revealed a series of major deficiencies in the organization and conduct of electoral processes in Romania. Even if a decisive fraud of the results at the national level cannot be demonstrated, the multitude of specific problems found affects the credibility of the ballot and, in the long run, the trust of citizens in the democratic system. Funky Citizens believes that remedying these problems requires decisive actions by the authorities, ranging from immediate improvements in procedures and conditions to a structural rethinking of the electoral architecture. Otherwise, there is a major risk that the current deficit of trust will evolve into a profound crisis of legitimacy, which will be extremely difficult to overcome. 

It is also worth mentioning the essential role of the unfettered participation of independent observers in the electoral process. The fact that they were in the polling stations fundamentally contributed to greater transparency of the electoral processes. 

We thank our observers, without whom this report and the work behind it would not have been possible!

 

Leave a comment