Reacție rapidă – apel către deputații din Parlamentul României

Pe ordinea de zi a ședinței de plen din Camera Deputaților de astăzi, 11 noiembrie 2015, se află proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.

Acest proiect, în forma în care fusese trecut prin Senatul României, avea ca scop, printre altele, majorarea nivelului de salarizare a personalului din sistemul sanitar cu 25%.

Ieri, în ședința comună a Comisiei pentru muncă și protecție socială și a Comisiei pentru sănătate și familie, a fost aprobat un amendament care prevede că:

La articolul I, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins: «13. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins: „Art.11. – (1) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în Anexa nr.I – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Administraţie”, Capitolul II – Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare din Anexa nr.II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ”, Anexa nr.IV – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură” , Anexa nr.V – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Diplomaţie”, Anexa nr.VI – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie”, Anexa nr.VII – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională” și Anexa nr.VIII – Reglementări specifice personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cele aflate în coordonarea primuluiministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015. (2) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut/solda lunară brută/ salariul lunar brut/ indemnizaţia brută de care beneficiază personalul prevăzut la alin.(1) se majorează cu acelaşi procent de 10%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. (3) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) și alin.(2) personalul prevăzut la art.1 alin.(5 5)-(510), alin.(6 1)-(6 2) şi alin.(12)-(13), precum şi personalul prevăzut la art.I pct.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare.” Autor: deputat Adrian Solomon

 

La o simplă evaluare, impactul bugetar al acestei măsuri, nedezbătute și neanalizate cu seriozitate, poate fi estimat astfel:

  • Ne uităm pe execuția Bugetului General Consolidat pentru primele 9 luni ale anului 2015 unde vedem că la capitolul ”Cheltuieli de personal” au fost făcute plăți de 37,869.4 milioane lei.
  • Dacă împărțim această sumă la cele 9 luni acoperite de raportare, vedem că, în medie, pentru acest capitol au fost cheltuite aproximativ 4,207,700,000 lei/ lună.
  • O majorare cu 10% a cheltuielilor de personal ar însemna aproximativ 420 milioane de lei în plus pe lună și 5 miliarde de lei anual

Considerăm că o astfel de măsură trebuie luată cu responsabilitate pentru a fi sustenabilă, mai ales în contextul altor măsuri fiscale anunțate pentru anul 2016. Credem că salarizarea personalului din sistemul public trebuie să reflecte eforturile acestora, dar și criterii de performanță. Altminteri, ne vom încadra din nou într-o retorică populistă și primii care vor fi afectați de această măsură vor fi chiar cei pentru care este necesară de multă vreme o salarizare care să le redea demnitatea.

Solicităm deputaților să contribuie la o politică publică pentru personalul plătit din fonduri publice care să ia în calcul toate elementele ce țin de sustenabilitate, performanță și echitate, în consultare cu cei pe care îi afectează măsurile lor. Acest lucru se poate face prin studii de impact, consultări cu reprezentanții din administrația publică locală și centrală și printr-un efort care să garanteze că această mărire salarială poate fi una susținută pe termen lung.

Un moment bun pentru o astfel de discuție trebuie să fie la momentul elaborării proiectului de buget pentru anul 2016, pentru care solicităm ca măcar în acest an să fie respectată legea astfel încât să existe o dezbatere publică înaintea adoptării acestuia. Credem că o mare parte dintre cetățenii acestei țări au obosit să mai fie priviți doar ca o sursă de taxe și impozite, motiv pentru care este nevoie de respect și dezbatere publică în deciziile care îi privesc.