Workshop: Cum putem implementa Open Contracting în românia cu ajutorul mediului de afaceri

Scroll for English version

Milităm de 10 ani pentru transparență pe toate fronturile, dar un subiect e mai delicat decât oricare altul: banul public (și cum putem să nu-l mai lăsăm să fie furat, ba chiar să îl cheltuim mai eficient). O soluție ar fi un plus de transparență – iar aici intervine conceptul de contractare deschisă (open contracting). Concret, Open Contracting în România ar însemna un prim pas în transparentizarea și structurarea eficientă a datelor și informațiilor despre achizițiile publice.

Marți, 20 septembrie, invităm îndeosebi reprezentanți ai mediului de afaceri la un workshop online despre cum putem înțelege, transparentiza și simplifica contractele publice.

Pe cine invităm la workshop? antreprenori, investitori și angajați în mediul privat interesați de transparența achizițiilor publice.

Când, cum?: marți, 20 septembrie, începând cu orele 15:00, pe Zoom. Evenimentul se va desfășura în limba engleză și va dura maxim două ore, timp în care invitații din Ucraina vor prezenta succint experiența lor, iar audiența poate interacționa pe parcurs prin întrebări.

Pentru a participa: rezervă-ți locul în formularul de înscriere. Workshop-ul se va desfășura exclusiv online (via Zoom), dar nu va fi transmis în direct.

Cu ce ajută Open Contracting mediul de afaceri?

Un mare retailer prezent și în România refuza, înainte de 2015, să încheie contracte cu statul, în Ucraina, din cauza lipsei de transparență a achizițiilor publice. Platforma ProZorro a revoluționat sistemul de contractare public și a reușit să atragă de 3 ori mai multe companii să participe la licitații prin:

 • achiziții mai de încredere și previzibile (știm tot traseul banilor)
 • simplificarea și digitalizarea procesului de contractare (spunem stop dosarelor cu șină)
 • instrumente online de planificare strategică (platformă dedicată cercetării și evaluării pieței)

Transparentizarea, simplificarea și debirocratizarea sistemului de achiziții publice fac participarea la licitații mult mai corectă, sigură și simplă pentru mediul business.

Ce vei învăța la workshop?

Workshop-ul va pune accent pe experiența invitaților din partea Transparency International Ucraina în implementarea principiilor de contractare deschisă în țara lor. De la experții care au pus bazele Open contracting în Ucraina veți putea învăța despre cum transparența și publicarea informațiilor de interes public pot ajuta la:

 • creșterea numărului achizițiilor publice la care mediul de afaceri poate participa liber și ușor
 • găsirea de noi oportunități în licitații publice, într-o manieră rapidă și mai puțin costisitoare
 • sporirea încrederii în mediul business
 • identificarea partenerilor de încredere (atât de partea clienților, cât și de partea business-ului)
 • sprijinirea instituțiilor guvernamentale și dezvoltarea sistemului de achiziții publice
 • simplificarea modalităților de apărare a drepturilor mediului de afaceriâ
 • luarea deciziilor într-un mod mai eficient

Acest workshop va discuta și despre problemele ce țin de transparență și potențiale soluții pentru a le evita.

Despre Transparency International Ukraine

Începând cu 2015, Ucraina a parcurs o reformă complexă în ceea ce privește achizițiile publice prin sistemul Prozorro – un sistem electronic de achiziții publice, Transparency International Ukraine fiind un actor principal în coordonarea reformei. TI Ukraine a inițiat și dezvoltat o soluție tehnică pentru achizițiile electronice, a instituționalizat utilizarea de open data și mecanismul de feedback pentru legislația parlamentară. În cele din urmă, inițiativa s-a concretizat prin crearea unui ecosistem de monitorizare a achizițiilor publice – Dozorro, un proiect civic care a adus un impact remarcabil în prevenirea cheltuirii abuzive a fondurilor publice.


English version

We have been fighting for transparency on all fronts for 10 years, but one subject is more delicate than any other: public money (and how we can stop wasting it, namely how can we make spending more efficient). A solution would be more transparency – and this is where the concept of open contracting comes into play. Concretely, Open Contracting in Romania would mean a first step in the transparency and efficient structuring of data and information about public procurement.

On Tuesday, September 20, we invite representatives of the business environment to an online workshop on how we can understand, make transparent and simplify public contracts.

Who do we invite to the workshop? entrepreneurs, investors and employees in the private sector interested in the transparency of public procurement.

When, how?: Tuesday, September 20, starting at 15:00, on Zoom. The event will be held in English and will last a maximum of two hours, during which the guests from Ukraine will briefly present their experience, and the audience can interact with questions along the way.

To participate: reserve your place in the entry form. The workshop will be held exclusively online (via Zoom), but will not be broadcast live.

How does implementing Open Contracting benefit the business environment?

A large retailer also present in Romania refused, until 2015, to participate in any public procurement process, in Ukraine, because of the lack of transparency. ProZorro platform revolutionized the public contracting system and managed to attract 3 times more companies to participate in public tenders by implementing:

 • more reliable and predictable purchases (we can follow the money)
 • simple and digital contracting (no paper-based processes)
 • online tools for strategic planning (market research)

Transparency, simplification, and digitalization of the public procurement system make participation in tenders much fairer, safer, and more straightforward for the business environment.

BOOK YOUR SEAT HERE

What will you learn at the workshop?

The workshop will focus on the experience of our partners from Transparency International Ukraine in implementing open contracting principles in their country. From these experts you will be able to learn about how transparency and publication of information of public interest can aid in

 • increasing the number of public procurements in which the business environment can participate freely and easily;
 • finding new opportunities in public tenders, in a fast and less expensive way;
 • increasing confidence in the business environment;
 • identification of reliable partners (both on the customer side and on the business side);
 • supporting government institutions and developing the public procurement system;
 • simplifying the ways to defend the rights of the business environment;
 • making decisions more effectively;

This workshop will also discuss transparency issues and potential solutions to avoid them.

About Transparency international Ukraine

Since 2015, Ukraine has undergone a complex public procurement reform through the Prozorro system – an electronic public procurement system, with Transparency International Ukraine being a leading actor in coordinating the reform. TI Ukraine initiated and developed a technical solution for e-procurement, institutionalized the use of open data and the feedback mechanism for parliamentary legislation. Finally, the initiative materialized through the creation of an ecosystem for monitoring public procurement – Dozorro, a civic project that brought a remarkable impact in preventing the abusive spending of public funds.

Related Posts

Leave a comment